DS-230 jak wypełnić

Application for Immigrant Visa and Alien Registration

DS-230 jest to Podanie o Wizę Imigracyjną i Rejestrację Obcokrajowca – wypełnia się je dla osoby wylosowanej oraz dla każdej osoby, która będzie z nią emigrować.

Uwaga: od edycji DV-2015 nie wypełniamy tego formularza, został zastąpiony przez DS-260 wypełniany tylko elektronicznie, podobnie jak zgłoszenie do loterii.

Instrukcja wypełniania po polsku, cały formularz należy wypełnić w języku angielskim nie używając polskich znaków (zamiast znaków ĄĆŚŁÓŃŻŹ wpisujemy ACSLONZZ).

Należy uważać, aby dane tu wpisane były prawdziwe w chwili wypeniania formularza – czyli nie można wpisać wykształcenia, które dopiero zdobędziemy, planowanych związków małżeńskich czy jeszcze nie urodzonych dzieci. Jeżeli takie zmiany zdarzą się po wypełnieniu formularzy to należy wysłać je ponownie ze zaktualizowanymi danymi. Po wypełnieniu formularzy, należy je wydrukować i zabrać ze sobą na wizytę w ambasadzie.

Instrukcja powstała na podstawie nieoficjalnych informacji dostępnych w Internecie, nie mogę gwarantować ich jakości oraz nie biorę odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Jeżeli masz informacje dotyczące wypełniania tego formularza, które mogą być przydatne dodaj je w komentarzu lub wyślij mi poprzez formularz kontaktowy, postaram się wtedy rozbudować ten opis.

Dane jakie należy wpisać w poszczególne pola (jeżeli pomijamy jakieś pola to wpisujemy w nie n/a):

 1. Nazwisko, Pierwsze Imię, Drugie Imię
 2. Nazwisko Panieńskie lub inne wcześniej używane (jeśli brak to wpisujemy n/a)
 3. Pełne imiona i nazwisko używając polskich znaków (uwaga, jest to jedyne pole, w którym używamy polskich znaków, wypełniamy je tylko jeśli nasze nazwisko lub któreś z imion je zawiera, jeśli nie to wpisujemy n/a)
 4. Data urodzenia w formacie miesiąc-dzień-rok (np. 12-31-1977)
 5. Obecny wiek w latach
 6. Miejsce urodzenia
  1. City or Town – miejscowość
  2. Province – województwo
  3. Country – kraj
 7. Obywatelstwo – wpisać wszystkie posiadane
 8. Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 9. Stan cywilny

  1. Single (Never Married) – singiel
  2. Married – zamężna/żonaty
  3. Widowed – wdowa/wdowiec
  4. Divorced – rozwiedzony
  5. Separated – w separacji

  Poniżej wpisać liczbę związków małżeńskich, razem z obecnym.

 10. Adres w USA pod którym zamierzamy mieszkać. Nie jest wymagane jego wpisywanie w tym momencie, można zamiast tego wpisać „n/a”, ale konieczne jest posiadanie tego adresu przed wizytą w Ambasadzie. Jeżeli wpisujemy to należy wpisać pełny adres z kodem pocztowym i podać dane osoby, która tam obecnie mieszka.

 11. Adres w USA pod który chcemy aby została wysłana nasza Zielona Karta – wpisujemy tylko jeżeli jest to inny adres niż w punkcie 10. Jeżeli wpisujemy to należy podać pełen adres z kodem pocztowym i podać dane osoby, która tam obecnie mieszka.
 12. Obecnie wykonywany zawód – tak jak w przypadku DSP-122 najlepiej posłużyć się listą zawodów z O*NET OnLine
 13. Obecne miejsce zamieszkania
  • Present Address (Street Address) (City or Town) (Province) (Country) – pełen adres
  • Telephone Number (Home) – numer telefonu domowego
  • Telephone Number (Office) – numer telefonu służbowego
  • adres email
 14. Dane męża/żony
  • Spouse’s Maiden or Family Name – nazwisko lub nazwisko panieńskie w przypadku kobiety
  • First Name – imię
  • Middle Name – drugie imię
 15. Date (mm-dd-yyyy) and Place of Birth of Spouse – data (w formacie miesiąc-dzień-rok) i miejsce urodzenia męża/żony
 16. Address of Spouse (If different from your own) – adres zamieszkania męża/żony, wpisujemy tylko jeśli inny od naszego
 17. Spouse’s Occupation – zawód męża/żony
 18. Date of Marriage (mm-dd-yyyy) – data zawarcia związku małżeńskiego (w formacie miesiąc-dzień-rok)
 19. Dane ojca
  • Father’s Family Name – nazwisko
  • First Name – imię
  • Middle Name – drugie imię
 20. Father’s Date of Birth (mm-dd-yyyy) – data urodzenia ojca (w formacie miesiąc-dzień-rok)
 21. Place of Birth – miejsce urodzenia ojca
 22. Current Address – obecny adres zamieszkania ojca
 23. If Deceased, Give Year of Death – jeśli nie żyje wpisać rok, w którym zmarł
 24. Dane matki
  • Mother’s Family Name at Birth – nazwisko panieńskie matki
  • First Name – imię
  • Middle Name – drugie imię
 25. Mother’s Date of Birth (mm-dd-yyyy) – data urodzenia matki (w formacie miesiąc-dzień-rok)
 26. Place of Birth – miejsce urodzenia matki
 27. Current Address – obecny adres zamieszkania matki
 28. If Deceased, Give Year of Death – jeśli nie żyje wpisać rok, w którym zmarła
 29. List Names, Dates and Places of Birth, and Addresses of ALL Children. – Dane wszystkich dzieci
  • Name – Imię
  • Date (mm-dd-yyyy) – data urodzenia (w formacie miesiąc-dzień-rok)
  • Place of Birth – miejsce urodzenia
  • Address (If different from your own) – adres, wpisujemy tylko jeśli inny od naszego
 30. List below all places you have lived for at least six months since reaching the age of 16, including places in your country of nationality. Begin with your present residence. – Wszystkie miejsca w których mieszkaliśmy co najmniej sześć miesięcy od chwili osiągnięcia przez nas szesnastego roku życia. Wpisywać w odwrotnej kolejności chronologicznej zaczynając od obecnego miejsca zamieszkania.
  • City or Town – miejscowość
  • Province – województwo
  • Country – państwo
  • From/To or „Present” – daty od i do w formacie miesiąc-rok (np. 11-1998) w przpadku obecnego miesca zamieszkania zamiasta daty do wpisać Present
  1. Person(s) named in 14 and 29 who will accompany you to the United States Now – osoby wymienione w punktach 14 i 29, które emigrują z nami i będą jechały z nami
  2. Person(s) named in 14 and 29 who will accompany you to the United States Later date – osoby wymienione w punktach 14 i 29, które emigrują z nami, ale dołączą do nas w późniejszym terminie
 31. List below all employment for the last ten years – Historia zatrudnienia w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  • Employer – nazwa pracodawcy
  • Location – miejscowość
  • Job Title – wykonywany zawód
  • From/To or „Present” – daty zatrudnienia

  In what occupation do you intend to work in the United States? – zawód, który mamy zamiar wykonywać przebywając w USA

 32. List below all educational institutions attended. – wszystkie szkoły, do których uczęszczaliśmy

  • School and Location – nazwa szkoły i miejscowość (jak wpisać szkoły zobacz w instrukcji do DSP-122)
  • From/To (mm-yyyy) – daty uczęszczania (w formacie miesiąc-rok np. 10-2009)
  • Course of Study – kierunek kształcenia
  • Degree or Diploma – zdobyty tytuł lub dyplom

  Languages spoken or read – Języki jakimi się posługujemy

  Professional associations to which you belong – stowarzyszenia, do których należymy

 33. Previous Military Service Yes/No – czy byliśmy w wojsku

  • Branch – jednostka wojskowa
  • Dates of Service (mm-dd-yyyy) – daty służby
  • Rank/Position – stopień wojskowy
  • Military Speciality/Occupation – specjalność
 34. List dates of all previous visits to or residence in the United States. (If never, write „never”) Give type of visa status, if known. Give DHS „A” number if any. – Lista wszystkich poprzednich wizyt w USA, jeśli nigdy nie byliśmy należy wpisać Never.

  • From/To (mm-yyyy) – daty pobytu
  • Location – miejsce pobytu
  • Type of Visa – rodzaj wizy
  • „A” Number (If known) – numer A (jeśli znamy), prawdopodobnie chodzi o admission number z formularza I-94

  Signature of Applicant – Podpis

  Date (mm-dd-yyyy) – data

 35. Family Name First Name Middle Name – jak w punkcie 1

 36. Other Names Used or Aliases (If married woman, give maiden name) – jak w punkcie 2

 37. Full Name in Native Alphabet (If Roman letters not used) – jak w punkcie 3
 38. Name and Address of Petitioner, Telephone number, Email Address – dane osoby wylosowanej
 39. United States laws governing the issuance of visas require each applicant to state whether or not he or she is a member of any class of individuals excluded from admission into the United States. The excludable classes are described below in general terms. You should read carefully the following list and answer Yes or No to each category. The answers you give will assist the consular officer to reach a decision on your eligibility to receive a visa. Except as Otherwise Provided by Law, Aliens Within the Following Classifications are Ineligible to Receive a Visa. Do Any of the Following Classes Apply to You? W skrócie: jeżeli, w którymś z poniższych punktów zaznaczymy Yes to prawdopodobieństwo otrzymania wizy jest bardzo niskie

  1. An alien who has a communicable disease of public health significance; who has failed to present documentation of having received vaccinations in accordance with U.S. law; who has or has had a physical or mental disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of the alien or others; or who is a drug abuser or addict.

   Czy cierpimy na chorby zakaźne będące zagrożeniem dla zdrowia lub czy cierpimy na choroby psychiczne powodujące że jesteśmy zagrożeniem dla innych lub czy nadużywamy lub jesteśmy uzależnieni od narkotyków

  2. An alien convicted of, or who admits having committed, a crime involving moral turpitude or violation of any law relating to a controlled substance or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities in the past five years; who has been convicted of 2 or more offenses for which the aggregate sentences were 5 years or more; who is coming to the United States to engage in prostitution or commercialized vice or who has engaged in prostitution or procuring within the past 10 years; who is or has been an illicit trafficker in any controlled substance; who has committed a serious criminal offense in the United States and who has asserted immunity from prosecution; who, while serving as a foreign government official, was responsible for or directly carried out particularly severe violations of religious freedom; or whom the President has identified as a person who plays a significant role in a severe form of trafficking in persons, who otherwise has knowingly aided, abetted, assisted or colluded with such a trafficker in severe forms of trafficking in persons, or who is the spouse, son or daughter of such a trafficker who knowingly has benefited from the trafficking activities within the past five years.

   Długa lista przestępstw – jeżeli nie byliśmy nigdy karani, nie zajmujemy się ani nikt z naszej najbliższej rodziny nie zajmuje się prostutucją, stręczycielstwem lub handlem narkotykami to możemy zaznaczyć No.

  3. An alien who seeks to enter the United States to engage in espionage, sabotage, export control violations, terrorist activities, the overthrow of the Government of the United States or other unlawful activity; who is a member of or affiliated with the Communist or other totalitarian party; who participated, engaged or ordered genocide, torture, or extrajudicial killings; or who is a member or representative of a terrorist organization as currently designated by the U.S. Secretary of State.

   Czy chcemy być na terenie USA szpiegiem lub terrorystą, czy jesteśmy członkiem partii komunistycznej itp.

  4. An alien who is likely to become a public charge.

   Czy po przyjeździe do USA będziemy zdani na pomoc społeczną.

  5. An alien who seeks to enter for the purpose of performing skilled or unskilled labor who has not been certified by the Secretary of Labor; who is a graduate of a foreign medical school seeking to perform medical services who has not passed the NBME exam or its equivalent; or who is a health care worker seeking to perform such work without a certificate from the CGFNS or from an equivalent approved independent credentialing organization.

   Czy po przyjeździe do USA zaierzamy pracować w zawodach wymagających odpowiednich zezwoleń bez ich posiadania (dotyczy głównie lekarzy i pracowników ochrony zdrowia)

  6. An alien who failed to attend a hearing on deportation or inadmissibility within the last 5 years; who seeks or has sought a visa, entry into the United States, or any immigration benefit by fraud or misrepresentation; who knowingly assisted any other alien to enter or try to enter the United States in violation of law; who, after November 30, 1996, attended in student (F) visa status a U.S. public elementary school or who attended a U.S. public secondary school without reimbursing the school; or who is subject to a civil penalty under INA 274C.

   Czy złamliśmy przepisy emigracyjne – przedłużyliśmy nielegalnie pobyt w USA albo próbowaliśmy lub pomogliśmy komuś dostać się nielegalnie do USA

  7. An alien who is permanently ineligible for U.S. citizenship; or who departed the United States to evade military service in time of war. – Czy uciekliśmy wcześniej z USA aby nie pójść do wojska w czasie wojny.

  8. An alien who was previously ordered removed within the last 5 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was previously unlawfully present and ordered removed within the last 10 years or ordered removed a second time within the last 20 years; who was convicted of an aggravated felony and ordered removed; who was previously unlawfully present in the United States for more than 180 days but less than one year who voluntarily departed within the last 3 years; or who was unlawfully present for more than one year or an aggregate of one year within the last 10 years.

   Jeżeli wcześniej przekroczyliśmy termin powrotu z wizy należy przeanalizować czy nasz przypadek się tu kwalifikuje – jest tu opisane kilka różnych kombinacji.

  9. An alien who is coming to the United States to practice polygamy; who withholds custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court or intentionally assists another person to do so; who has voted in the United States in violation of any law or regulation; or who renounced U.S. citizenship to avoid taxation.

   Czy chcesz uprawiać w USA poligamię, czy przetrzymywaliśmy dziecko z obywatelstwem USA, lub czy pomagaliśmy w podobnym procederze, czy zrzekliśmy się obywatelstwa USA aby uciec przed podatkami

  10. An alien who is a former exchange visitor who has not fulfilled the 2-year foreign residence requirement.

   Czy byiśmy na wymianie międzynarodowej i nie wypełniliśmy wymagania dwuletniego pobytu

  11. An alien determined by the Attorney General to have knowingly made a frivolous application for asylum.

   Czy według Prokuratora Generalnego USA złożyliśmy lekkomyślnie wniosek o azyl

  12. An alien who has ordered, carried out or materially assisted in extrajudicial and political killings and other acts of violence against the Haitian people; who has directly or indirectly assisted or supported any of the groups in Colombia known as FARC, ELN, or AUC; who through abuse of a governmental or political position has converted for personal gain, confiscated or expropriated property in Cuba, a claim to which is owned by a national of the United States, has trafficked in such property or has been complicit in such conversion, has committed similar acts in another country, or is the spouse, minor child or agent of an alien who has committed such acts; who has been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free choice; or who has disclosed or trafficked in confidential U.S. business information obtained in connection with U.S. participation in the Chemical Weapons Convention or is the spouse, minor child or agent of such a person; or who has ever engaged in the recruitment of or the use of child solders.

   Czy dokonywaliśmy politycznych morderstw, braliśmy udział w przemocy na Haiti, Kolumbii itp.

 40. Have you ever been charged, arrested or convicted of any offense or crime? (If answer is Yes, please explain)

  Czy byliśmy kiedykolwiek oskarżeni, aresztowani lub skazani. Jeśli tak należy napisać wyjaśnienie.

 41. Have you ever been refused admission to the United States at a port-of-entry? (If answer is Yes, please explain)

  Czy kiedykolwiek zawrócono nas z granicy USA. Jeśli tak należy napisać wyjaśnienie.

 42. SSN – Numer ubezpieczenia społecznego

  1. Have you ever applied for a Social Security Number (SSN)? Czy kiedykolwiek składaliśmy wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego w USA
   • YES – Give the number, Would you like to receive a replacement card? (You must answer YES to question 43b. to receive a card.) YES/NO – Jeśli tak to wpisujemy nasz numer SSN i zaznaczmy czy chcemy otrzymać nową kartę
   • NO – Do you want the Social Security Administration to assign you a SSN and issue a card? (You must answer YES to question 43b. to receive a number and a card.) – Jeśli nie to zaznaczamy poniżej Yes aby został nam przyznany
  2. Consent to Disclosure: I authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security (DHS), the Social Security Administration (SSA), such other U.S. Government agencies as may be required for the purpose of assigning me an SSN and issuing me a Social Security card, and I authorize the SSA to share my SSN with the INS. YES/NO The applicant’s response does not limit or restrict the Government’s ability to obtain his or her SSN, or other information on this form, for enforcement or other purposes as authorized by law. – Zgoda na udostępnienie naszych danych w celu wydania numeru SSN, należy zaznaczyć Yes
 43. Were you assisted in completing this application? YES/NO (If answer is Yes, give name and address of person assisting you, indicating whether relative, friend, travel agent, attorney, or other) – Czy ktoś pomagał nam w wypełnianiu tego formularza, jeżeli tak to należy podać jego dane, w tym adres i stopień pokrewieństwa lub znajomości

 44. NIE WYPEŁNIAĆ TEGO PUNKTU, NIE PODPISYWAĆ NIC PONIŻEJ